Algemene verkoopsvoorwaarden

Betalingskondities

 a/ Betalingstermijn: Dertig (30) dagen na uitvoering van de geleverde prestaties. Voor eventuele aan de klant voorgeschoten bedragen gelden – indien van toepassing – kortere terugbetalingstermijnen vooraf overeengekomen tussen beide partijen.

 b/ Nalatigheidsinteresten: Onbetaalde fakturen op vervaldag zullen rechtsgeldig en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10 % van het faktuurbedrag, met een minimum van 25 €. Hieraan zal bovendien nog een interestbedrag worden toegevoegd gelijk aan de wettelijke interest en dit te rekenen vanaf de vervaldag.oeslagen

Bij overschrijding van de voorziene tijdsspanne voor de terbeschikkingstelling van een gids en/of (een) bus(sen) zal een uurtoeslag worden toegepast per aangevatte schijf van een half uur.

Annulatiekosten

 a/ Algemene voorwaarden:

Bij annulatie

  • 30 dagen of meer voor het begin van onze prestaties, zal een forfaitair bedrag dossierkosten worden aangerekend van minimum 25€
  • tussen 8 en 29 dagen zal de annulatievergoeding 25% van het totaal van de overeengekomen prestaties bedragen met een minimum bedrag van 50€
  • tussen 7 dagen en 48 uur zal de annulatievergoeding 50% van het totaal van de overeengekomen prestaties bedragen met een minimum bedrag van 80€
  • minder dan 48 uur zal de annulatievergoeding 100% van het totaal van de overeengekomen prestaties bedragen

 b/ Bijzondere voorwaarden:

Bepaalde prestaties die een belangrijke voorbereidingstijd of een reservatie op eigen risico vergen of prestaties in verband met de HORECA-sector (vb : «Praktische cursus over de Belgische bieren » of « Walking dinners ») kunnen onderhevig zijn aan bijzondere voorwaarden. Deze zullen aan de klant worden medegedeeld bij de reservatie.

 

Overmacht

De vzw Brussel Babbelt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-leveren van prestaties tengevolge van stakingen of oproer van welke aard ook, evenals voor bijzondere weersomstandigheden. Indien overmacht geldt, dan heeft dit de opheffing van de contractuele verplichtingen van de vereniging tot gevolg.  

 

Rechtspleging

De Handelsrechtbank van Brussel zal uitsluitend bevoegd zijn voor elk geschil met betrekking tot de verkopen door de vzw Babbelbus en voor de interpretatie van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.