Wettelijke vermeldingen

Verantwoordelijke uitgever
Brussel Babbelt vzw
Sacha Seggaï
123 Kleine Wijngaardstraat - 1160 Brussel
T : 02- 673 18 35 of +32 487 60 21 31
Website: www.Brusselbabbelt.be  Mail : info@brusselbabbelt.be
Ondernemingsnummer : 0424 492 091 - Rechtspersonenregister Brussel
Bank : IBAN: BE89 0011 5334 8285   BIC: GEBABEBB 

Fotoverantwoording
Alle foto’s op deze site zijn beschermd door het auteursrecht.
Deze foto’s zijn niet vrij van rechten, voor elk gebruik dient voorafgaand de toelating worden gevraagd aan Brussel Babbelt vzw

Persoonsgegevens
De verzamelde persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. In geen enkel geval worden deze gegevens aan derden medegedeeld of verkocht. 

Cookies 
Cookies zijn kleine bestanden die de beheerder van een server op uw computer installeert om toe te laten gegevens met betrekking tot de internetgebruiker op te slaan wanneer deze de site bezoekt. Wij gebruiken het cookies-systeem uitsluitend om informatie op te slaan bedoeld om het surfen te vereenvoudigen. Ze dienen geenszins voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens. U kunt overigens op elk moment weigeren deze cookies te installeren en u kunt ze zelfs verwijderen. In dat geval zorgen we ervoor dat u toch ongestoord kunt blijven surfen. De looptijd van de gebruikte cookies duurt 30 dagen (taal van de site) of 12 maanden (gebruik van de site). 

Links
De rechtstreeks of onrechtstreeks met deze site verbonden sites vallen niet onder de controle ervan. Bijgevolg zijn we geenszins verantwoordelijk voor de op deze sites gepubliceerde informatie. De links met externe sites worden slechts vermeld om praktische redenen en impliceren geen enkele garantie betreffende hun inhoud.

Inhoud en programma’s
We bieden geen enkele garantie betreffende de betrouwbaarheid of het correct functioneren van deze site. We wijzen elke verantwoordelijkheid af voor welke schade dan ook, met inbegrip van, maar zonder zich ertoe te beperken, rechtstreekse, onrechtstreekse, bijkomstige of onvoorziene schade, derving van winst of onderbreking van de activiteit, resulterend uit de raadpleging of uit de onmogelijkheid deze site te consulteren.

Lees volgende bepalingen aandachtig. Het raadplegen van deze website veronderstelt dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

Aansprakelijkheid
Brussel Babbelt vzw en de instellingen die via dit systeem informatie aanbieden:
- staan geenszins in voor de juistheid, de volledigheid of de actualiteit van de informatie die via dit systeem kan worden geraadpleegd of uitgewisseld;
- wijzen elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud van de webpagina’s van de site - met inbegrip van, maar zonder zich ertoe te beperken, elke impliciete garantie aangaande hun geschiktheid tot commercialisering of welbepaald gebruik -, of wat betreft beslissingen of handelingen die genomen of ondernomen kunnen worden door een gebruiker vertrouwend op deze informatie;
- wijzen elke garantie of verantwoordelijkheid af, expliciet of impliciet, verbonden aan het gebruik van het systeem; 
- wijzen elke garantie of verantwoordelijkheid af, expliciet of impliciet, verbonden aan het gebruik van het systeem; 
- zijn geenszins verantwoordelijk voor: 
       o het aanbod van links naar andere websites; 
       o de inhoud van andere websites waarmee de gebruiker in verbinding gebracht kan worden via de site van Brussel Babbelt vzw of voor de gevolgen van acties geïnspireerd door de inhoud van deze andere websites; 
       o de gevolgen van acties geïnspireerd door de inhoud van andere websites. 

Informatieverspreiding
De op deze site gepubliceerde gegevens hebben een zuiver informatief karakter en zijn niet bestemd om te worden verspreid in een jurisprudentie die er de circulatie van zou verbieden of beperken. De gebruikers dienen zich te verzekeren van het bestaan van dergelijke beperkingen en moeten zich ernaar richten. 

Klachten
De gebruiker die de informatie raadpleegt in deze pagina’s ziet af van om het even welke vordering, van welke aard ook, aangaande het gemaakte gebruik van de informatie aangeboden door het systeem, ongeacht of deze vordering zich richt tegen Brussel Babbelt vzw of tegen enige andere instantie die de beschikbare informatie via het systeem heeft aangeboden. 

Risico’s
De gebruiker die de informatie op deze website raadpleegt, verbindt zich er bovendien toe elk risico inherent aan het gebruik van het systeem voor eigen rekening te nemen (en af te zien van elke vordering tegen Brussel Babbelt vzw of enige andere instantie die via het systeem de beschikbare informatie heeft aangeboden), met inbegrip van elk risico aangaande de beschadiging van computers, software of gegevens door welk virus ook dat doorgestuurd of geactiveerd kon worden via het systeem of door het feit dat de gebruiker het systeem heeft geraadpleegd. 

Commerciële aspecten
Brussel Babbelt vzw heeft niet tot doel, rechtstreeks of onrechtstreeks en in geen enkele jurisprudentie, reclame te maken of commerciële links te verbinden door middel van de webpagina’s van de site.

Regeling van geschillen
De Handelsrechtbank van Brussel zal uitsluitend bevoegd zijn voor elk geschil met betrekking tot de verkopen door de vzw Brussel Babbelt en voor de interpretatie van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden

Eventuele contradicties
Alle pagina’s van deze website zijn onderworpen aan voorafgaande voorschriften. Deze voorschriften vullen de bepalingen aan die de toegang tot de website Brussel Babbelt vzw regelen. In geval er sprake zou zijn van een tegenstrijdigheid tussen de voorafgaande bepalingen en deze die in de website van Brussel Babbelt vzw zijn opgenomen, dan zijn het de bepalingen vermeld in deze laatste site die primeren voor de hier te regelen geschillen.