Algemene verkoopsvoorwaarden

Reservering

De reservering van de te leveren diensten, de praktische details en de prijs zullen per e-mail worden bevestigd. Voorafgaand aan de te leveren diensten zal een faktuur opgestuurd worden per e-mail (tenzij anders overeengekomen). Deze faktuur die geldt als bestelbon zal de diensten vermelden die zullen geleverd worden. Geen enkele faktuur zal per post verstuurd worden, tenzij de klant hier uitdrukkelijk om verzocht op het moment van de reserveringsbevestiging en voor de aanvang der dienstverlening. 

Wijziging van de reservering

De aard van de te leveren dienst en de prijs ervan zal worden vastgelegd op basis van het aantal deelnemers op het moment van de reservering. Ingeval van wijzigingen kunnen Brussel Babbelt en aangesloten partners noch de planning noch de opgegeven prijs garanderen. Tarieven kunnen aangepast worden - in meer of in min - in funktie van de gewijzigde toestand. Brussel Babbelt vzw zal in de mate van het mogelijke rekening houden met de wijzigingen waar de klant om verzocht maar kan de uitvoering ervan niet garanderen. Voor elke wijziging waarom verzocht werd binnen de 7 kalenderdagen voor de voorziene datum van dienstlevering zal een faktuur  met dossierkosten ter hoogte van 25 euro in rekening gebracht worden, eventueel te verhogen met bijkomende kosten van onze dienstleveraars (tenzij anders overeengekomen).

Betalingskondities

a/ Betalingstermijn en wijze van betaling

De betaling voor de te leveren diensten dient gestort te worden op de bankrekening van Brussel Babbelt ten laatste 10 kalenderdagen voor de aanvang ervan, tenzij anders vermeld op de faktuur. Alle bankkosten zijn ten laste van de klant. 

b/ Nalatigheidsinteresten:

Fakturen die onbetaald blijven op vervaldag zullen rechtsgeldig en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10 % van het faktuurbedrag, met een minimum van 40 euro.

Bovendien zal een interestbedrag van 1 % worden toegevoegd aan de wettelijke interest per aangevatte maand, te rekenen vanaf de vervaldatum. 

Toeslagen

Bij overschrijding van de voorziene tijdsspanne voor de terbeschikkingstelling van een gids en/of (een) bus(sen) zal een uurtoeslag worden toegepast per aangevatte schijf van een half uur. 

Annuleringskosten 

a/ Algemene voorwaarden:

Bij annulering

  • tussen 10 dagen en 48 uur zal de annuleringsvergoeding 50% van het totaal van de overeengekomen dienstleveringen bedragen
  • minder dan 48 uur zal de annuleringsvergoeding 100% van het totaal van de overeengekomen dienstleveringen bedragen

b/ Bijzondere voorwaarden:

Bepaalde dienstleveringen die een belangrijke voorbereidingstijd of een reservering op eigen risico vergen of dienstleveringen in verband met de HORECA-sector (vb : «Praktische cursus over de Belgische bieren » of « Walking dinners ») kunnen onderhevig zijn aan bijzondere voorwaarden. Deze zullen aan de klant worden medegedeeld bij de reservering. 

Overmacht

De vzw Brussel Babbelt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-leveren van diensten tengevolge van stakingen of oproer van welke aard ook, evenals voor bijzondere weersomstandigheden. Indien overmacht geldt, dan heeft dit de opheffing van de contractuele verplichtingen van de vereniging tot gevolg.  

Rechtspleging

De Handelsrechtbank van Brussel zal uitsluitend bevoegd zijn voor elk geschil met betrekking tot de verkopen door de vzw Brussel Babbelt en voor de interpretatie van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.